Hívj minket (9:00-15:00h): 06 1 426 8384

Garancia

GARANCIA

A jótállás időtartama:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év.
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év.
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

Amennyiben az óra szokásos alkalmazása alatt meghibásodna, költségmentesen kerül kijavításra egy éves időtartamig, a vásárlás kezdetétől számítva. Amennyiben az óra a jótállás időszakán belül igényelne szervizt, kérje a javítást vagy a beállítást a kijelölt szakszervizben vagy az adott márkát eladó szervnél.

Általános tudnivalók a vízálló óra tulajdonosoknak

 • Tengeri fürdőzés, búvárkodás után haladéktalanul mossa le óráját!
 • Koronazáras óráknál (csavaros koronával ellátott) mindig ellenőrizze, hogy a korona be legyen csavarva!
 • Az óra üvegének repedése, törése esetén vízállóságát azonnal elveszíti!
 • Az óra szaunában történő használata tilos!
 • A kronográfos óra gombjait vízben nem szabad megnyomni!
 • Felhívjuk figyelmét, hogy a szakszerűtlenül elvégzett elemcsere, vagy egyéb szakszervizben kívül, külső szervizben beavatkozás a vízállóság, ill. a garancia elvesztéséhez vezet.
 • Ajánljuk a megvásárolt óra gumitömítéseinek évenkénti ellenőrzését!
 • Korona elvesztése esetén haladéktalanul keresse fel a szakszervizt!
 • Beázás vagy bepárásodás esetén azonnal keresse fel a szakszervizt, kárenyhítési kötelezettségének eleget téve. Az óra belsejébe zárt víz teljes meghibásodást okoz a termék alkatrészeiben (számlap, mutatók, szerkezet). Ezen alkatrészek cserével történő javítása legtöbbször gazdaságtalan.
 • A gombok használata a víz alatt az óra beázását okozhatja, amely a garancia elvesztéshez vezethet!

Garanciaidőn belüli javítások esetén javasoljuk, hogy az óra javítását, a kijelölt szakszervizben végeztesse el.

 

Fontos információk az óraszerkezetekről

 

Mechanikus (kézi felhúzású) szerkezet

Az óra működéséhez szükséges energiát koronával történő, kézzel való felhúzás biztosítja, mely energiát a rugóház tárolja. Kerülje a túlhúzást. A szerkezetet 2-3 évente célszerű a kijelölt szakszervizbe átvizsgáltatni, kitisztíttatni.

Járáspontosság: +/- 15 mp./ nap

Kvarc szerkezet

Az óra működéséhez szükséges energiát az órában lévő elem biztosítja, így ez a legpontosabban működő óraszerkezet. Elemcsere általában 1-2 évenként szükséges. Javasoljuk, hogy az elemcserét mindig a szakszervizben végeztesse el, mert egy esetleges rossz minőségű elem veszélyeztetheti a szerkezet pontos működését.

Járáspontosság: +/- 3 perc/ év

Solar szerkezet

Az óra működéséhez szükséges energiát a számlap alatt lévő napelemek biztosítják, amik elnyelik a fényt (napfény vagy mesterséges fény), és elektromos energiává alakítják. Az elektromos energiát ezután újratölthető akkumulátorokban tárolják. Ettől kezdve az óra működése alapvetően megegyezik a normál kvarc óránál megszokottal.

Az óra töltésénél három fő szempontot kell figyelembe venni:

1 - A fény intenzitása

A napfény a legjobb, de a mesterséges fény is használható, csak hosszabb ideig tart míg megfelelően feltöltik az akkumulátorokat.

2 - Az expozíció időtartama

Amíg a napsugárzás néhány óra alatt feltöltheti az órát, az irodai/otthoni lámpáknak hosszabb időre van szüksége a töltéshez. Az optimális akkumulátor töltés érdekében tedd az órát erős napsugárzásra körülbelül 30 percig, hetente egyszer. 

3 – Távolság a fényforrástól

A mesterséges fénynél, a fényforrástól való távolság határozza meg a töltés intenzitást. Például, ha a karórát a lámpához közel helyezzük el, nagyobb intenzitású lesz a töltés, szemben az irodai környezetben szokásos viseléssel.

A karórát akár néhány órára is elhelyezhetjük egy asztali lámpa alá, azonban győződjünk meg arról, hogy a fény nem melegíti az órát, mert az károsíthatja azt.

 

FIGYELEM! · Ne töltse fel az órát közvetlen meleg fényforrás közelében (vaku, fényszóró, izzó lámpa, stb.), mert az óra hőmérséklete drasztikusan megnőhet, ami az óra szerkezetének károsodásához vezethet!

 • Amennyiben az órát napfénnyel tölti fel, ne hagyja az autó műszerfalán! · Feltöltésnél figyeljen arra, hogy a hőmérséklet ne haladja meg az 50 °C-ot.
 • Amikor hordja az órát figyeljen arra, hogy a ruhája ne takarja el.
 • Ha nem használja az órát, lehetőleg világos helyen tárolja. (figyeljen arra, hogy a szobahőmérséklet az 50 °C-ot ne haladja meg)

 

Tájékoztató a jótállási jogokról

 

 1. január 01. napja után kötött szerződések esetén

Kérjük, hogy a termék használatba vétele előtt figyelmesen olvass el a használati utasítást!

A jótállás jelentése

A jótállásra kötelezett garantálja, hogy fogyasztói szerződés keretében értékesített termék a teljesítés időpontjában és az ezt követő, előre meghatározott jótállási időn belül a rendeltetési célra alkalmas módon, az előírt és vállalt minőségi követelményeknek megfelelően fog működni. A szerződés hibátlan teljesítéséért a jótálló felek, és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint.
 2. A vonatkozó Kormányrendelet értelmében, a tartós fogyasztási cikkek esetén – melyek azon termékek, amiknek vételára a bruttó 10.000 forintot meghaladja – a jótállási kötelezettség teljesítése a terméket értékesítő vállalkozást terheli. A jótállásból eredő jogok – az 5. pontban felsoroltak kivételével – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása vagy szabálytalan kiállítása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekintetni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek, mely érdekében, javasoljuk a fizetési bizonylat megőrzését! Mindazonáltal jótállási igény érvényesítéséhez a fogyasztónak hitelt érdemlően bizonyítani kell a termék megvásárlásának tényét, és hogy a jótállás határideje még nem telt le. Jótállási jegyet csak a vásárlás tényének és időpontjának hitelt érdemlő bizonyítása után van módunk pótolni.
 3. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik, melyet az értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja a jótállási jegyen igazol. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
 4. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény kizárólag a jótállás időtartalma alatt érvényesíthető. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
 5. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak ok a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például,
 • ha a hiába szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta
 • nem vízálló óráknál, ha a hiba oka vizesedés
 • csat vagy szíj törése, illetve ha a csat, a szíj vagy a tok elszíneződése vagy az átadást követően karcolódása a fogyasztó általi gondatlan kezelésnek, vagy a kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásának következménye.
 • Természetes elhasználódásra visszavezethető vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta.
 1. A fogyasztási cikk jótállási időn belüli meghibásodása esetén a fogyasztó, választása szerint, kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 2. Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 1. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Amennyiben a javítás vagy kicserélésé időtartama a 15 napot meghaladja, a javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a vállalkozást a megállapítást követő öt munkanapon belül:

a, ha a termék első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható;

b, ha a termék javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe a javítás várható idejéről;

c, ha a termék javítása nem lehetséges harminc nap alatt

 1. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 2. Mivel a karóra működését biztosító elem gyártáskor már a szerkezetbe kerül, így annak élettartama nem behatárolható, ezért az elemcsere nem minősül javításnak.
 3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
 4. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
 5. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Elérhetőség: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Kijelölt szakszervizek:

Kérem ellenőrizze a kapott jótállási jegyben feltűntetett szakszervizt!

 

SZERVIZEK

Casio

Fast Hungary Kft.

2310 Szigetszentmiklós Kántor út 10. Tel.: +36-23-330-830 (2-es mellék)

Szerviz átvételi pont: Set Comp Kft Budapest, Ferenc krt. 15.
Tel.: +36-1-216-4695

 

Tommy Hilfiger, Calvin Klein

CTZ Szervizpont Kft.

1073 Budapest, Erzsébet körút 4. félemelet 5.

+36 1 322 0092

 

Fossil

1085 Budapest,  Baross u. 20.
Telefon: +36-1-318-5658
E-mail: szerviz@time-service.hu

 

Bering, Vostok, Ice-watch, INVICTA

It’s Time Shop szerviz

1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7. 3. emelet 304-es ajtó

Telefon: +3670320 7860

E-mail: szerviz@next-time.hu